کاملترین فایل( بيماری های درختان زيتون 28 ص )

بيماری های درختان زيتون 28 ص |1652752|ujy|کاملترین فایل|یو جِی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بيماری های درختان زيتون 28 ص آماده دریافت می باشد .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏بيماری های درختان زيتون (۴)

‏ ‏نماتدهای زيتون : Olive Nematodes

‏نماتدهای مختلفی به ريشه زيتون حمله می کنند، مانند‏ ‏ نماتد مولد غده ( Root Not Nematod‏ ) شامل گونه های مختلفی از جنس Meloidogyne‏ ، نماتد مرکبات ( Tylenchulus‏ semipenetrans‏)، نماتدهای مولد زخم ( Root Lesion Nematodes‏ ) شامل گونه های مختلفی از جنس Pratylenchus‏ ‏و همينطور دو نماتد ديگر که اهميت کمتری دارند، شامل نماتد غلاف ( Sheat Nematode‏ ) به نام Hemicycliophora‏ arenaria‏ و نماتد سوزنی ( needle Nematode‏ ) با نام Paralongidorus eucalipti‏ .

‏نماتد مولد غده : Root Not Nematode

‏اين نماتد به بسياری از گياهان باغی و زراعی، شامل بسیاری از سبزیجات، درختان میوه، انگور، شبدر و یونجه حمله می کند. این نماتد باعث بوجود آمدن گال یا گره روی ریشه ها و کاهش قدرت گیاه، با اختلال در عملکرد ریشه ها می گردد. خسارت در خاکهای سبک و شنی‏ ‏ بالاتر است و اگر درختان زیتون در خاکهایی که دارای جمعیت بالایی از این نماتد است کشت شوند، رشد ضعیفی خواهند داشت. این نماتد باعث چروکیدگی و دیر باز شدن شکوفه ها می شود. گزارش شده است که کلتیوارهای‏ ‏ Meashon‏ و Tofany‏ به گونه M‏. incognita‏ مقاومند. کلتيوارهای Krygula‏ و Picual‏ به پوسيدگی ريشه و نماتد M‏. incognita‏ مقاوم هستند. کلتيوار Allegra‏ که توسط دانشگاه کاليفرنيا ارائه شده است به گونه های مختلف نماتد مولد غده مقاوم است.

‏نماتد مرکبات : Citrus‏ Nematode‏

‏اين نماتد مخصوصآ در زمين هايی که قبلآ در آنها مرکبات و انگور کشت می شده است، وجود دارد و در ضمن به خاکهای شنی هم محدود نمی شود. بيش از ۵ هزار نماتد ماده در هر ده گرم خاک بالاتر از آستانه خسارت محسوب می شود و چنين زمينی بايد با نماتدکشها سمپاشی شود. اين نماتد در مرکبات باعث زوال تدريجی درخت می شود و به آن ظاهری ترکه ای ( twiggy‏ )می دهد. تا به حال رقم مقاومی نسبت به اين نماتد گزارش نشده است و بهتراست از کشت در خاکهای حاوی اين نماتد اجتناب کرد.

نماتد های مولد زخم : Root Lesion Nematodes

‏گونه های مختلفی از جنس Pratylenchus‏ به زيتون حمله می کنند مانند P.valnus‏ و P‏. penetrans‏ .اين نماتد علاوه بر زيتون از گياهان ديگری مانند انگور، سبزيجات، درختان ميوه، گياهان زينتی و شبدر گزارش شده است.اين نماتد باعث کوتولگی و مرگ شاخه ها در درختان جوان می شود. بافتهای ريشه های فرعی و بخشهايی از ريشه های قطورتر، در اثر تغذيه نماتد از بین می روند و پوسيده شده، تيره رنگ می گردند. خسارت ناشی از پوسيدگی ريشه و پژمردگي های قارچي درگياهانی که در معرض حمله این نماتدها قرار گرفته اند، شدیدتر است.

‏برخی معتقدند که P. neglectus‏ از ریشه درختان زیتون تغذیه نمی کند.

سایر نماتدها :

‏نماتدهای ديگری مثل گونه های مختلفی از جنسهای Helicotylenchus‏ , Xiphinema‏

Rotylenchulus‏ , Hoplolaimus‏ ‏ و Criconemella‏ از باغهای زيتون ساير کشورها گزارش شده اند. ولی ميزان خسارت آنها هنوز برآورد نشده است.

‏کنترل نماتدها :

‏۱- در صورت امکان از کشت در زمين های آلوده خودداری کنيد.

‏۲- برای تعیین نوع و ميزان جمعيت نماتدها، قبل از کشت در زمين،‏ ‏ از آن نمونه برداری کنيد.

‏۳- از نهالهای سالم که در مراکز معتبر تهیه شده اند استفاده کنید.

‏۴- اگر جمعیت نماتدها در خاک زیاد بود، قبل از کشت خاک را با سموم تدخینی ضدعفونی کنید ( با استفاده از متیل بروماید، متام سدیم یا Basamid granular ®‏ )‏ ‏ يا زمين را آيش بگذاريد و يا از گياهان پوششی مقاوم به نماتدها استفاده کنيد تا زمانی که جمعيت آنها در خاک کاهش يابد. می توانيد برای کم شدن هزينه ها از تدخين نواری استفاده کنيد ( Strip Fumigation‏ ) ولی آلودگی مجددآ می تواند از مناطق آلوده به نواحی سالم منتقل شود.

‏۵- مواد آلی اصلاح کننده خاک در برخی از گياهان زراعی می توانند تحمل گياه را نسبت به نماتدها افزايش دهند ولی هنگامی که جمعيت نماتدها بالا است، استفاده از آنها به تنهايی کافی نيست.

‏۶- نماتدکش هايی که بعد از کشت استفاده می شوند مثل Nemacure‏ برای درختان زيتون توصيه نشده اند.

‏۷- درختان آلوده و ضعيف شده را بيشتر آبياری کنيد تا به درخت استرس وارد نشود. در ضمن توجه داشته باشيد که اکثر گياهانی که به عنوان گياهان پوششی ( Cover Crops‏ ) به کار می روند، ميزبان نماتدهای مولد غده و مولد زخم هستند.

‏نحوه تدخين خاک :

‏نحوه استفاده از متيل برومايد در بخش مبارزه با قارچ آرميلاريا شرح داده شد. در اين بخش نحوه تدخين با متام سديم را شرح می دهيم:

‏برای استفاده از متام سديم خاک بايد مرطوب باشد ( برعکس متيل برومايد ) به همين دليل، برای بدست آوردن نتيجه مناسب، خاک را از آب اشباع کنيد ( نه غرقاب ) . در ضمن به آبی که در طول مبارزه به زمين می دهيد حتمآ مقداری متام سديم اضافه کنيد، طوری که غلظت سم در تمام لوله های آبياری يکنواخت باشد.

‏بعد از کاربرد سم در خاکهايی که بافت سبک دارند، به آسانی زهکشی می شوند و گرم هستند، به مدت ۲۱ - ۱۴ روز از کشت خودداری کنيد. وقتی خاک سرد است و بافت ريزی دارد يا مقدار آلودگی در آن بالا است، ۶۰ - ۳۰ روز از کشت کردن خودداری کنيد.اين روش ( استفاده از متام سديم در آب آبياری ) به ندرت‏ ‏ اعماق بيش از يک متر را ضدعفونی می کند. اين ماده کمتر از متيل برومايد که تحت شرايط خشک به کار مي رود موثر است اما‏ ‏ در نقاطی که خاک بيش از اندازه برای استفاده از متيل برومايد مرطوب است ،می توان از متام سديم استفاده کرد.

‏برای ضد عفونی خاک بايد زمين را به عمق ۲۰ - ۱۵ سانتيمتر شخم زد و تسطيح نمود و سپس سم را به نسبت ۶ - ۵ درصد با آب مخلوط کرد . ۱۵۰ ليتر از اين محلول برای سمپاشی ۱۰۰ متر مربع کافی است. بعد از آن زمين را بايد آبياری کرد تا رطوبت به عمق ۱۵ سانتيمتری برسد.

‏از متام سديم ( واپام ) هميشه قبل از کشت استفاده می کنيم و اين سم در زمانی که گياه در مزرعه وجود دارد يا در زمين های مجاور قطعات کشت شده يا باغها قابل استفاده نيست.در ضمن‏ ‏ متام سديم در خاکهايی که حرارتی کمتر از ۱۵ درجه دارند، تبخير نمی شود و ضدعفونی بی فايده خواهد بود.

اگر بخواهيم محل درخت آلوده را ضدعفونی کنيم، درخت آلوده و تمام بقايای آن را خارج می کنيم . حفره ای به قطر ۳ متر در محل حفر کرده و با ۵/۰ ليتر متام سديم ( که دارای ۳۱ درصد سم خالص است ) حفره را ضدعفونی کرده محل را آبياری مي نماييم.

‏بيماری های ويروسی زيتون:

‏ـ ويروس لکه حلقوی پنهان زيتون :‏ ‏ (Olive Latent Ringspot Virus  ( OLRSV‏

‏اين ويروس از ويروس های آلوده کننده گياهان است و اولين بار از Lazio‏ در ايتاليا گزارش شد. اين ويروس متعلق به جنس Nepovirus‏ از خانواده Comoviridea‏ است.دارای نوکلئوکپسيد ايزومتريک با قطر ۲۸ نانومتر که زاويه دار به نظر می رسد. ماده ژنتيکی به شکل ss_RNA‏ است.

ميزبان طبيعی اين ويروس درخت زيتون ( کلآ Olea spp‏ ) است که هيچ علائم ظاهری در درخت ديده نمی شود.

‏اين ويروس را می توان در مزوفيل و اپيدرم برگها و سيتوپلاسم و واکوئول سلول ها پيدا کرد.سلول های آلوده دارای Inclusion‏ هستند که در واقع کريستالهای داخل سلولی و اجسام غشاء دار سلولند که ويريون ها را در بر می گيرند.ساير تغييرات سيتوپلاسمی شامل دسته دسته شدن کلروپلاست ها و رشد انگشتی شکل سلول به طرف خارج می باشد.

‏اين ويروس از طريق روشهای مکانيکی و پيوند انتقال می يابد. پراکندگی آن در کشور ایتالیا است.

ـ ( OLive latent Virus 1‏ : ( OLV_1‏مطالب دیگر:
🔍دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک🔍پاورپوینت بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهی🔍دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی🔍دانلود پاورپوینت تغذیه در بیماری های مادر و کودک🔍پاورپوینت برنامه ریزی برای توسعه پایدار حمل و نقل ریلی🔍پاورپوينت شبکه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه🔍پاورپوینت یدک کشیدن در دریا🔍پاورپوینت محیط زیست و حمل و نقل🔍پاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندی🔍پاورپوینت حمل و نقل شهری ژاپن🔍دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی🔍پاورپوینت بافت فرسوده محله عودلاجان🔍پاورپوینت همسان سازی جهانی و یکنواختی استانداردهای بین المللی🔍پاورپوینت رابطه ی شیوه های تامین مالی🔍دانلود پاورپوینت شبکه🔍دانلود پاورپوینت نه گفتن با مهارت جرات ورزی🔍دانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر و موبایل در آموزش🔍دانلود پاورپوینت مدیریت قبل از مدرن🔍پاورپوینت شیمی فیزیک 2 🔍دانلود پاورپوینت کتاب مقدمات زبان شناسی🔍دانلود پاورپوینت مذاکرات تجاری بین المللی🔍دانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی🔍دانلود پاورپوینت کتاب بوستان سعدی نظم 5 دکتر انوری🔍دانلود پاورپوینت بررسی گیم نت ها🔍دانلود پاورپوینت کتاب نقد ادبی از دکتر زرین کوب